मराठी समानार्थी शब्द | Synonyms in Marathi | Samanarthi Shabd in Marathi - Educational Hub Avi

Educational Hub Avi

Hello everyone, I hope you will find my EduHubAvi blog interesting and helpful. I will be posting blogs about education & knowledge gaining content useful for people.

Breaking

Thursday, November 26, 2020

मराठी समानार्थी शब्द | Synonyms in Marathi | Samanarthi Shabd in Marathi

 मराठी समानार्थी शब्द

Synonyms in Marathi | Samanarthi Shabd in Marathi

समानार्थी शब्द | Synonyms in Marathi | Samanarthi Shabd in Marathi

          मराठी समानार्थी शब्द ( Synonyms in Marathi | Samanarthi Shabd in Marathi ) आपले बोलने अधिक प्रभावी करण्यासाठी महत्वाचे असते. जेवढी आपली शब्द संपदा अधिक असते तेवढेच आपले वकृत्व प्रभावी व सुंदर होते. मराठी समानार्थी शब्द ( Synonyms in Marathi | Samanarthi Shabd in Marathi ) हे आता शाळेपासून तर सर्वच प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपल्याला याचा उपयोग होतो.

समानार्थी शब्द म्हणजे काय?

एखाद्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा दुसरा शब्द वापरणे म्हणजे ' समानार्थी शब्द ' होय.

उदारणार्थ :-
ॠण = कर्ज , कुटुंब = परिवार , गुन्हा = अपराध , छान = सुरेख, सुंदर , दृश्य = देखावा इ.


मराठी समानार्थी शब्द (Samanarthi Shabd in Marathi)

    'अ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

अभिवादन = नमस्कार, वंदन, प्रणाम
अभिनंदन = गौरव
अभिमान = गर्व
अभिनेता = नट
अनाथ = पोरका
अनर्थ = संकट
अपघात = दुर्घटना
अपेक्षाभंग = हिरमोड
अरण्य = वन, जंगल, कानन
अवघड = कठीण
अवचित = एकदम
अवर्षण = दुष्काळ
अविरत = सतत, अखंड
अडचण = समस्या
अभ्यास = सराव
अन्न = आहार, खाद्य
अग्नी = आग
अचल = शांत, स्थिर
अचंबा = आश्चर्य, नवल
अतिथी = पाहुणा
अत्याचार = अन्याय
अपराध = गुन्हा, दोष
अपमान = मानभंग
अपाय = इजा
अश्रू = आसू
अमृत = पीयूष
अहंकार = गर्व 

    'आ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

आई = माता, माय, जननी, माउली
आकाश = आभाळ, गगन, नभ, अंबर
आठवण = स्मरण, स्मृती, सय
आठवडा = सप्ताह
आनंद = हर्ष
आजारी = पीडित, रोगी
आयुष्य = जीवन, हयात
आतुरता = उत्सुकता
आरोपी = गुन्हेगार, अपराधी
आश्चर्य = नवल, अचंबा
आसन = बैठक
आदर = मान
आवाज = ध्वनी, रव
आज्ञा = आदेश, हुकूम
आपुलकी = जवळीकता
आपत्ती = संकट
आरसा = दर्पण
आरंभ = सुरवात
आशा = इच्छा
आस = मनीषा
आसक्ती = लोभ
आशीर्वाद = शुभचिंतन

हे पण वाचा :-  म्हणी व त्यांचे अर्थ

    'इ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

इलाज = उपाय
इशारा = सूचना
इंद्र = सुरेंद्र
इहलोक = मृत्युलोक 

    'ई' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

ईर्षा = चुरस

    'उ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

उत्सव = समारंभ, सण, सोहळा
उक्ती = वचन
उशीर = विलंब
उणीव = कमतरता
उपवन = बगीचा
उदर = पोट
उदास = खिन्न
उत्कर्ष = भरभराट
उपद्रव = त्रास
उपेक्षा = हेळसांड

    'ऊ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

ऊर्जा = शक्ती

    'ॠ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

ॠण = कर्ज
ॠतू = मोसम

    'ए' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

एकजूट = एकी, ऐक्य

    'ऐ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

ऐश्वर्य = वैभव
ऐट = रुबाब, डौल

हे पण वाचा :- नाम व त्याचे प्रकार

    'ओ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

ओझे = वजन, भार
ओढा = झरा, नाला
ओळख = परिचय

    'औ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

औक्षण = ओवाळणे 

    'अं' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

अंत = शेवट
अंग = शरीर
अंघोळ = स्नान
अंधार = काळोख, तिमिर
अंगण = आवार
अंगार = निखारा
अंतरिक्ष = अवकाश 
अंबर = वस्त्र 
अंक = आकडा 

हे पण वाचा :- समास व त्यांचे प्रकार

    'क' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

कथा = गोष्ट, कहाणी, हकिकत
कठीण = अवघड
कविता = काव्य, पद्य
करमणूक = मनोरंजन
कठोर = निर्दय
कनक = सोने
कटी = कंबर
कमळ = पंकज
कपाळ = ललाट
कष्ट = श्रम, मेहनत
कंजूष = कृपण
काम = कार्य, काज
काठ = किनारा, तीर, तट
काळ = समय, वेळ, अवधी
कान = श्रवण
कावळा = काक
काष्ठ = लाकूड
किल्ला = गड, दुर्ग
किमया = जादू
कार्य = काम
कारागृह = कैदखाना, तुरुंग
कीर्ती = प्रसिद्धी, लौकिक, ख्याती
कुतूहल = उत्सुकता
कुटुंब = परिवार
कुशल = हुशार, तरबेज
कुत्रा = श्वान
कुटी = झोपडी
कुचंबणा = घुसमट
कृपण = कंजूष
कृश = हडकुळा
कोवळीक = कोमलता
कोठार = भांडार
कोळिष्टक = जळमट

    'ख' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

खण = कप्पा
खडक = मोठा दगड, पाषाण
खटाटोप = प्रयत्न
खग = पक्षी
खड्ग = तलवार
खरेपणा = न्यायनीती
ख्याती = कीर्ती, प्रसिद्धी, लौकिक
खात्री = विश्वास
खाली जाणे = अधोगती
खिडकी = गवाक्ष
खेडे = गाव, ग्राम
खोड्या = चेष्टा, मस्करी

हे पण वाचा :- नवोदय सराव सराव प्रश्न संच

    'ग' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

गरज = आवश्यकता
गवत = तृण
गर्व = अहंकार
गाय = धेनू, गोमाता
गाणे = गीत, गान
गंमत = मौज, मजा
गंध = वास, दरवळ
ग्रंथ = पुस्तक
गाव = ग्राम, खेडे
गुन्हा = अपराध
गुलामी = दास्य
गोड = मधुर
गोणी = पोते
गोष्ट = कहाणी, कथा
गौरव = सन्मान
ग्राहक = गिऱ्हाईक 

    'घ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

घर = सदन, गृह, निकेतन, आलय
घरटे = खोपा
घागर = घडा, मडके
घोडा = अश्व, हय, वारू

    'च' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

चव = रुची, गोडी
चरण = पाय, पाऊल
चरितार्थ = उदरनिर्वाह
चक्र = चाक
चऱ्हाट = दोरखंड
चाक = चक्र
चंद्र = शशी, रजनीनाथ, इंदू
चिंता = काळजी
चिडीचूप = शांत
चिमुरडी = लहान
चूक = दोष
चेहरा = मुख
चौकशी = विचारपूस

हे पण वाचा :- वचन व त्याचे प्रकार

    'छ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

छंद = नाद, आवड
छान = सुरेख, सुंदर
छिद्र = भोक

    'ज' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

जग = दुनिया, विश्व
जत्रा = मेळा
जन = लोक, जनता
जमीन = भूमी, धरती, भुई
जंगल = रान
जीव = प्राण
जीवन = आयुष्य, हयात
जुलूम = अत्याचार, छळ, बळजोरी, अन्याय

    'झ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

झाड = वृक्ष, तरू
झोपडी = कुटीर, खोप
झोप = निद्रा
झोका = झुला
झेंडा = ध्वज, निशाण

    'ठ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

ठग = चोर
ठिकाण = स्थान

    'ड' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

डोके = मस्तक, शीर्ष, शीर
डोळा = नेत्र, नयन, लोचन
डोंगर = पर्वत, गिरी

    'ढ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

ढग = मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र

    'त' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

तक्रार = गाऱ्हाणे 
तळे = तलाव, सरोवर, तडाग
त्वचा = कातडी
तारण = रक्षण
ताल = ठेका
तुरंग = कैदखाना, बंदिवास
तुलना = साम्य

    'थ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

थट्टा = मस्करी, चेष्टा
थवा = समूह
थोबाड = गालपट

    'द' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

दगड = पाषाण, खडक
दरवाजा = दार, कवाड
दाम = पैसा
दृश्य = देखावा
दृढता = मजबुती
दिवस = दिन, वार, वासर
दिवा = दीप, दीपक
दूध = दुग्ध, पय
द्वेष = मत्सर, हेवा
देव = ईश्वर, विधाता
देश = राष्ट्र
देखावा = दृश्य
दार = दरवाजा
दारिद्र्य = गरिबी
दौलत = संपत्ती, धन

    'ध' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

धरती = भूमी, धरणी
ध्वनी = आवाज, रव

    'न' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

नदी = सरिता
नजर = दृष्टी
नक्कल = प्रतिकृती
नमस्कार = वंदन, नमन
नातेवाईक = नातलग
नाच = नृत्य
निश्चय = निर्धार
निर्धार = निश्चय
निर्मळ = स्वच्छ
नियम = पद्धत
निष्ठा = श्रद्धा
नृत्य = नाच
नोकर = सेवक

    'प' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

परिश्रम = कष्ट, मेहनत
पती = नवरा, वर
पत्र = टपाल
पहाट = उषा
परीक्षा = कसोटी
पर्वा = चिंता, काळजी
पर्वत = डोंगर, गिरी, अचल
पक्षी = पाखरू, खग, विहंग
पान = पत्र, पत्ता 
पाखरू = पक्षी 
पाऊल = पाय, चरण 
पाऊलवाट = पायवाट 
पाऊस = वर्षा, पर्जन्य 
पाणी = जल, नीर, तोय, उदक 
पिशवी = थैली 
पुस्तक = ग्रंथ 
पुतळा = प्रतिमा, बाहुले 
पुरातन = प्राचीन 
पृथ्वी = धरणी, जमीन, वसुंधरा, वसुधा 

हे पण वाचा :- स्वर व त्यांचे प्रकार

    'प्र' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

प्रकाश = उजेड
प्रवास = सफर, फेरफटका, पर्यटन
प्रवासी = वाटसरू
प्रजा = लोक
प्रत - नक्कल
प्रदेश = प्रांत
प्रवास = यात्रा
प्राण = जीव
प्रासाद = वाडा
प्रार्थना = स्तवन
प्रामाणिकपणा = इमानदारी
प्रारंभ = सुरुवात, आरंभ
प्रेम = प्रीती, माया, जिव्हाळा
प्रोत्साहन = उत्तेजन

    'फ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

फलक = फळा
फांदी = शाखा
फूल = पुष्प, सुमन, कुसुम

    'ब' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

बदल = फेरफार, कलाटणी
बर्फ = हिम
बहीण = भगिनी
बक्षीस = पारितोषिक, पुरस्कार
बाग = बगीचा, उद्यान, वाटिका
बासरी = पावा
बेत = योजना
बाळ = बालक
बाप = पिता, वडील, जनक
बादशाहा = सम्राट
बुद्धी = मती
ब्रीद = बाणा

    'भ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

भरवसा = विश्वास
भरारी = झेप, उड्डाण
भव्य = टोलेजंग
भाट = स्तुतिपाठक
भारती = भाषा, वैखरी
भांडण = तंटा
भाळ = कपाळ
भाऊ = बंधू, सहोदर
भेसळ = मिलावट
भेदभाव = फरक
भोजन = जेवण

हे पण वाचा :- १७५ मराठी सुविचार


    'म' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

मदत = साहाय्य
ममता = माया, जिव्हाळा, वात्सल्य
मन = चित्त, अंतःकरण
मजूर = कामगार
महिना = मास
महिला = स्त्री, बाई, ललना
मस्तक = डोके, शीर, माथा
मानवता = माणुसकी
मान = गळा
मंगल = पवित्र
मंदिर = देऊळ, देवालय
मार्ग = रस्ता, वाट
म्होरक्या = पुढारी, नेता
मित्र = दोस्त, सोबती, सखा, सवंगडी
मिष्टान्न = गोडधोड
मुलगा = पुत्र, सुत, तनय
मुलगी = कन्या, तनया
मुद्रा = चेहरा, मुख, तोंड, वदन
मुख = तोंड, चेहरा
मुलुख = प्रदेश, प्रांत, परगणा
मेहनत = कष्ट, श्रम, परिश्रम
मैत्री = दोस्ती
मौज = मजा, गंमत

    'य' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

यश = सफलता
युक्ती = विचार, शक्कल
युद्ध = लढाई, संग्राम, लढा, समर
योद्धा = लढवय्या

    'र' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

रक्त = रुधिर
रणांगण = रणभूमी, समरांगण
राग = क्रोध, संताप, चीड 
राजा = नरेश, नृप
राष्ट्र = देश
रांग = ओळ
रात्र = निशा, रजनी, यामिनी
रान = वन, जंगल, अरण्य, कानन
रूप = सौंदर्य
रुबाब = ऐट, तोरा
रेखीव = सुंदर, सुबक

    'ल' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

लग्न = विवाह, परिणय
लाट = लहर
लाज = शरम,
लोभ = हाव

    'व' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

वस्त्र = कपडा
वारा = वात, पवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू
वाट = मार्ग, रस्ता
वाद्य = वाजप
वातावरण = रागरंग
वेग = गती
वेळ = समय, प्रहर
वेळू = बांबू
वेश = सोशाख
वेदना = यातना
विश्रांती = विसावा, आराम
वितरण = वाटप, वाटणी
विद्या = ज्ञान
विनंती = विनवणी
विरोध = प्रतिकार, विसंगती
विसावा = विश्रांती, आराम
विश्व = जग, दुनिया
वीज = विद्युर, सौदामिनी
वृत्ती = स्वभाव
वृद्ध = म्हातारा
वैराण = ओसाड, भकास, उजाड
वैरी = शत्रू, दुष्मन
वैषम्य = विषाद
व्यवसाय = धंदा
व्याख्यान = भाषण

    'श' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

शरीर = देह, तनू, काया, कुडी, अंग
शक्ती = सामर्थ्य, जोर, बळ
शर्यत = स्पर्धा, होड, चुरस
शहर = नगर
शंकर = चंद्रचूड
श्वापद = जनावर
शास्त्रज्ञ = वैज्ञानिक
शाळा = विद्यालय
शाळुंका = शिविलिंग
शेत = शिवार, वावर, क्षेत्र
शिवार = शेत, वावर
शीण = थकवा
शील = चारित्र्य
शीतल = थंड, गार
शिक्षा = दंड, शासन

हे पण वाचा :- सामान्यज्ञान मराठी

    'श्र' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

श्रम = कष्ट, मेहनत

    'स' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

सकाळ = प्रभात, उष:काल
सचोटी = खरेपणा
सफाई = स्वच्छता
सवलत = सूट
सजा = शिक्षा
सन्मान = आदर
संकट = आपत्ती
संधी = मोका
संत = सज्जन, साधू
संपत्ती = धन, दौलत, संपदा
सायंकाळ = संध्याकाळ
सावली = छाया
साथी = सोबती, मित्र, दोस्त, सखा
स्तुती = प्रशंसा
स्पर्धा = चुरस, शर्यत, होड, पैज
स्थान = ठिकाण, वास, ठाव
स्री = बाई, महिला, ललना
संध्याकाळ = सायंकाळ, सांज
स्फूर्ती = प्रेरणा
स्वच्छता = झाडलोट
सुवास = सुगंध, परिमल, दरवळ
सुंदर = सुरेख, रमणीय, मनोहर, छान
सागर = समुद्र, सिंधू, रत्नाकर, जलधी
सावली = छाया
सामर्थ्य = शक्ती, बळ
साहित्य = लिखाण
सेवा = शुश्रूषा
सिनेमा = चित्रपट, बोलपट
सिंह = केसरी, मृगराज, वनराज
सुविधा = सोय
सुगंध = सुवास, परिमळ, दरवळ
सूत = धागा, दोरा
सूर = स्वर
सूर्य = रवी, भास्कर, दिनकर, सविता
सोने = सुवर्ण, कांचन, हेम
सोहळा = समारंभ

    'ह' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द

हद्द = सीमा, शीव
हल्ला = चढाई
हळू चालणे = मंदगती
हकिकत = गोष्ट, कहाणी, कथा
हात = हस्त, कर, बाहू
हाक = साद
हित = कल्याण
हिंमत = धैर्य
हुकूमत = अधिकार
र्हास = हानी नवीन अपडेट मिळवण्यासाठी खालील लिंकला आताच जॉईन व्हा 👇

Whatsapp    Telegram    Facebook     Twitter


          तुम्हाला मराठी समानार्थी शब्द | Synonyms in Marathi | Samanarthi Shabd in Marathi  ही माहिती नक्कीच आवडली असेल तर मग आपल्या प्रियजनाना शेअर करा.
Tag -
#मराठी व्याकरण
#marathigrammar

No comments:

Post a Comment